सहाय्यक विक्रीकरआयुक्त पदाविषयी

 

पद- सहाय्यक विक्रीकरआयुक्त

पदोन्नती - साधारणत: 8वर्षात.

GST आल्यानंतर कामाचा scope वाढण्याची शक्यता.जास्तीच्या सेवा अखतार्यात येतील.

नियुक्ती - जिल्हयाच्याठिकाणी

कार्ये-

१) महाराष्ट्र शासनाचे सर्वाधिक कररुपी महसुल प्राप्त करुन देणारा विभाग
२)व्यापार्याकडुन होणारी करचुकवेगिरी रोखणे
३)शासनाचा करामध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करणे.

कायदे-

१)महाराष्ट्र विक्रीकर अधिनियम २००२
२)केंद्रिय विक्रीकर अधिनियम १९५६
३)महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम २००२(महाराष्ट्रात १ एप्रिल २००५ पासुब vat लागु) (vat चा वाटा--५७.२% सर्व करामध्ये
)

Positive Points-

1)       OfficeJob आहे.

2)      OfficeTime मध्ये कामकरता येते.

3)    मानसिकताण नाही.

4) PublicContact नसल्याने निवांतJob आहे.

5)     महिलांसाठीचांगले ऑफिसआहे.

6)      Officeकरून privatetime जपतायेतो.

Nigative Points-

1)      प्रकाशझोतातीलPost नाही.

2)      DC/DySp/तहसिलदार यापदांशी तुलनाकरू नका.

3)      Technicaljob profileआहे.

4)     मुख्यत: मुंबईमध्येच जास्तजागा आहेत.

5)     Excel,Accountancyयेणे गरजेचे.

6)   Computer   हाताळता येणेआवश्यक आहे.


दयानंद पाटील

 सहाय्यक विक्रिकर अायुक्त,मुबंई


 

Labels: ,